Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://dreamroots.pl

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail office@dreamroots.com.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DreamRoots wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://dreamroots.pl
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2
Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu do newsletter, formularz zamówienia, formularz dostępu do katalogu.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

Jak zamawiać

Zamówienia prosimy składać za pośrednictwem formularza lub poczty na adres